Audit financiar

Auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale potrivit standardelor internaţionale de audit şi altor reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (Ordonanţa nr.75/1999 – privind activitatea de audit financiar republicată, cu modificările ulterioare). Conform normelor în vigoare, situațiile financiare anuale ale anumitor entități sunt supuse auditului. Cerintele generale privind auditarea situațiilor financiare anuale sunt incluse în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 1.802/2014, un act normativ potrivit căruia situaţiile financiare anuale ale entităţilor mijlocii şi mari, precum şi ale societăţilor/companiilor naţionale, societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat şi regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai mulţi auditori statutari sau firme de audit.

Criterii privind auditarea

Care depășesc, la data bilanțului, limitele a cel putin două dintre următoarele trei criterii:

  • Totalul activelor: 16.000.000 lei;

  • Cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei;

  • Numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.


Pentru aceste entități, obligația de auditare se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive. Încadrarea în criteriile de mărime se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent celui de raportare şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

Care depășesc, la data bilanțului, limitele a cel putin două dintre următoarele trei criterii:

  • Totalul activelor: 17.500.000 lei;

  • Cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;

  • Numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.


Pentru aceste entități, obligația de auditare se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive. Încadrarea în criteriile de mărime se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent celui de raportare şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

Instituţiile de credit; instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare; entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor şi organismelor de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;companiile şi societăţile naţionale; persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare de către o societate-mamă care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară.

Asigurăm următoarele servicii

Audit statutar al situațiilor financiare anuale întocmite potrivit legii contabilității și a reglementărilor contabile aplicabile.

Raport de transparență

Did you ever think to your self: „I wish someone could write my essay for me!”? If yes, then you’re not the only one. A few hundred other students have had the exact same issue. They have found solutions to their writing difficulties. These are some helpful tips to guide you when choosing the best essayist. These advice https://entrepreneursbreak.com/understanding-work-ethic-as-a-business-college-student.html will help you pick a company that will satisfy your requirements and your budget. Continue reading to learn how.